FAQs Complain Problems

सूचना को हक सम्बन्धि ऐन,२०६४,दफा ५ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक सूचना

सूचना को हक सम्बन्धि ऐन,२०६४,दफा(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक सूचना -

 • निकायको स्वरूप र प्रकृति
 • नगरपालिकाको काम ,कर्तब्य र अधिकार 
 • कर्मचारी संख्या र विवरण 
 • शाखा र जिम्मेवार अधिकारी 
 • शखागत विवरण 
 • सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि 
 • निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
 • निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
 • सम्पादन गरेको कामको विवरण
 • सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद 
 • ऐन,नियम,विनियम वा निर्देशिकाको सुची 
 • आम्दानी,खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धि अधावधिक विवरण
 • तोकिए वमोजिमका अन्य विवरण