Social Security/सामाजिक सुरक्षा

आ.व.२०७३/७४ मा भत्ता/वृत्ति प्राप्त गर्ने जेस्ठ नागरिक,एकल महिला ,लोपोन्मुख जाति ,असक्त,अपाङ्ग तथा लक्षित वर्ग का बालबालिका नवबली बिबरण मूल अभिलेख (२०७२ पौष)

आ.व.२०७२/७३ मा भत्ता/वृत्ति प्राप्त गर्ने जेस्ठ नागरिक,एकल महिला ,लोपोन्मुख जाति ,असक्त,अपाङ्ग तथा लक्षित वर्ग का बालबालिका नवबली बिबरण मूल अभिलेख (२०७१ पौष)

लोपोन्मुख आदीवासी/जनजाती भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको विवरण

भत्ता प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको मुल लगत ०७०/०७१

आ.व.२०७१/७२ मा भत्ता/वृत्ति प्राप्त गर्ने एकल महिलाहरुको मूल अभिलेख (२०७० पौष)

आ.व. २०७१/०७२ मा श्रावण देखि अशक्त अपाङ्गता भत्ता/वृत्ति पाउने व्यक्तिहरुको मुल अभिलेख (२०७० पौष)