डकर्मी तालिममा समाबेस हुने सहभागीहरु छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना