टीकापुर नगर कार्यपालिका योजना तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शन, २०७४